Ποιότητα

Η σχεδίαση και θέση σε εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) είναι στρατηγικής σημασίας για κάθε οργανισμό. Η ποιότητα των προϊόντων, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένες και δοκιμασμένες διαδικασίες, οι οποίες εξελίσσονται διαρκώς.

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει η RUTECH είναι τεκμηριωμένο και βασίζεται σε διαδικασίες συνεχούς επικοινωνίας, αξιολόγησης και βελτίωσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας, τόσο για τις διαδικασίες, όσο και για τα προϊόντα. Ανταποκρίνεται δε στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001 και έχει στόχο:
  • Τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου
  • Την ικανοποίηση των πελατών
  • Τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της
Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας είναι να παρέχει προϊόντα και να προσφέρει υπηρεσίες που να ικανοποιούν πλήρως τόσο τις απαιτήσεις των πελατών της όσο και την κείμενη νομοθεσία. Για τη διασφάλιση της ποιότητας η RUTECH έχει αναπτύξει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου σε όλα τα επίπεδα.

Αρωγός στη διατήρηση της πολιτικής αυτής είναι τόσο η Διοίκηση με τη διάθεση των απαραίτητων πόρων  για την επάρκεια και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, όσο και το προσωπικό με την τήρηση των διαδικασιών και τη συμβολή του στη διαρκή βελτίωση του συστήματος.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την πιστοποίηση της Rurech S.A.

Ελληνικά

Αγγλικά